Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrady restituentům vyvstala před potomky původního majitele sochaře Karla Nováka veliká, zásadní otázka. Co s tím? Obnova celého sochařského areálu ve stavu zcela degradované zahrady, opuštěných zdevastovaných atelierů, pobořené sklady a dílny ve dvorní části byly nad síly restituentů. Katastrofický stav po předání je patrný z přiložené fotodokumentace.

Stav po navrácení, 1991

V této choulostivé věci byl osloven Ing. Vojtěch Haluza, jediný vlastník stavební firmy UNISTA HALUZA. Po krátkém jednání byla v roce 1992 uzavřena nájemní smlouva. Vojtěch Haluza se naplno vrhnul do vyklizení areálu, odstranění navážek sutí a zeminy a částečné obnovy celého areálu, čímž přesvědčil celou větev potomků Karla Nováka o svém dobrém úmyslu vše zrekonstruovat a o tom, že po eventuálním prodeji bude jejich dědictví ve správných rukách. A tak v roce 1994 uzavřeli s Ing. Vojtěchem Haluzou a jeho firmou kupní smlouvu a ateliéry Karla Nováka dostaly nového majitele.

Sloupoví po navrácení

Rekonstrukce nemovitosti bývalého sochařského atelieru, později, v roku 1961, upravena pro nájemce Studio Krátkého filmu J. Trnky, byla od počátku realizována podle projektů projekční kancelář ATLAS s.r.o. a realizována vlastními pracovníky stavební firmy majitele. Zdařilá obnova v roce 1994 zachovala výraz původního architektonického exteriéru atelieru, s minimálními dispozičními změnami, při restaurování maximálního počtu historických prvků výplní otvorů (okna, dveře).

Již v průběhu těchto prací byla navázána úzká spolupráce s potomky sochaře K. Nováka a sochaře E. Kudrny, dcera paní Ludmila Nováková a syn Eduard Kudrna a jak se později ukázalo, tato trvalá spolupráce trvala až do konce jejich života. Tito se pak stali ohromnou studnicí poznání původní zahrady, atelierů a života jejich předků a spolupracovníků zde tvořících. Později se pak byla navázána i další spolupráce s potomky prof. Š. Zálešáka, medailéra A. Máry a dalších přispívající do obsáhlého archivu jejich prací zde uloženém.

Vedle mnoha fotografií, modelů zde tvořících umělců z doby rakouské monarchie, první republiky nám byly předány původní stavební plány z roku 1924 včetně zahradního domku, oplocení, treláží, pergol, venkovních schodišť, zídek s balustrádami, teras.

Průběh obnovy 1998–2005

Celková kompozice původních zahrad umístěná v 400m dlouhém pozemku s přiléhajícím svahem na jedné straně a s tratí na druhé a její výsledné řešení nám doložené byly natolik náročné, nad naše síly.

Po počátečních konzultacích se známými sochaři (např. J. Jelínek, ARCHKASO, K. Hejtmánek), s restaurátory (Stříška, Ing. Bárta, Svatoš) se naskytla možnost spolupráce na řešení zahrad s velice uznávaným znalcem této problematiky doc. arch. Otakar Kuča, vyučující na AVU a nově na VŠUP Prahaa *. Jeho výsledný návrh z roku 1995 je publikován ve studii Krajina. Architektura. Design II 2011, Otakar Kuča.

Základním nosným programem tohoto projektu byla rekonstrukce celé zahrady s programovým návratem k původnímu architektonickému a uměleckému výrazu. V jeho podání se zahrada opět stává prostorem pro presentaci historických sochařských, děl, ukázkou setkávání význačných osobností tehdejšího společenského života, dnes i prostředím pro poznání a odpočinek.

Obnova s nálezy zbytků soch, 1998

Zahrada zachovává historickou hodnotu, je trvalou památkou na dobu vzniku, obrazem společenských událostí, vývoje té doby.

Neomezuje se jen na detail jednotlivých sadových botanických rostlin, soch a prvků zahradních staveb , ale je zaměřena na celkové výtvarné pojetí botanické zahrady, sochařských děl a zahradních staveb.

V historii pak ukazuje na svoji jedinečnou funkčnost, jako neoddělitelná součást tvůrčí činnosti sochařského závodu, zde vystavovaných prvků zahradní architektury a soch, děl, uplatněných na mnoha stavbách realizovaných ve spolupráci se znamenitými architekty té doby.

Tento architektonický návrh doc. arch. Kuči byl následně rozpracován v projektu pro stav. povolení proj. kanceláří ATLAS s.r.o. ing. Chroboková, kolektiv architektů a specialistů v roce 2004 a po schválení úřady je postupně realizován.

Nálezy torza soch

Všemu tomu však předcházelo vyčistění stavebních objektů a celého areálu, odvoz desítek nákladních aut se stavební sutí, likvidace třicetileté popelové skládky z uhelné kotelny, likvidace zbytků vnitřního zařízení, desítek pytlů znehodnocených filmů, mechových modelů, pozůstatků činnosti filmařů.

Tyto vyklizovací práce byly prováděny za účasti pamětníků. Jejich přímo fotografická paměť na umístění původních soch byl pro nového majitele hotovým darem vedoucím k záchraně již ztracených děl. V průběhu této činnosti došlo k mnoha nálezům hodnotných téměř padesát let ztracených uměleckých děl pocházejících z tohoto atelieru. Restaurování nalezených děl, většinou jen torz doplněných vlastní tvorbou a pak formování s odlitím do umělého kamene (původní receptura Karla Nováka), vedlo k jejich znovuzrození v původním výrazu.

Obnova atelieru

Stejně zodpovědně jako při obnově původního atelieru bylo přistoupeno i k celkové rekonstrukci zahrad, k obnově a opětovnému vybudování prvků drobné architektury, teras, opěrných zídek, betonových zábradlí, pergol, schodišť, cestiček, altánů, antických sloupů, kašen v části původní zahrady.

Zcela nově byl vybudován vstupní zahradní domek, výrazově shodný s původním projektem z roku 1924 dle částečně zachovalé dokumentace. Nově projekčně vypracován dle studie doc. arch. Miroslav Melenou v roce 2006. S tímto dlouhodobým spolupracovníkem, který se podílel na projektu přestavby nedalekého Divadla Na Fidlovačce, generální dodavatel stav. firma Unista Haluza s.r.o., vznikla i zdařilá studie celkové nové výstavby areálu.

Obnova oplocení zahradní část, 2000
Obnova zídek

Snahou současného majitele byla a trvale zůstává vedle obnovy historické zahradní architektury a uměleckých děl i realizace sadové výsadby a nově botanického pojetí v zahradní výstavní části areálu. Tímto má být docíleno nejen využití pro výstavní původní činnost, ale i pro využití v poznávání, setkávání s historií, odpočinku a relaxaci návštěvníků.

Stejně zodpovědně je dle projektu doc. architekt Otakar Kuči dodržena základní kostra výsadby, kdy původní ovocné stromy třešní a jabloní v aleji podél páteřní vnitřní komunikace byly obnoveny, rovněž tak výsadba keřů a trvalek byla provedena podle tohoto projektu, vždy při autorském dohledu arch. Kuči.

V současné době je realizováno nové pojetí celé výsadby a zahradních úprav dle projektu atelieru TERRA FLORIDA v.o.s. ing. arch. L. Vogelová, ing. Z. Štemberová, který by mělt již převzít novou funkci zahrad v rámci připravovaného projektu zástavby v části dvorní části pozemku.

Rozšíření všech shora uváděných funkčností o významnou sociologickou funkci je potřebnou součástí aktualizovaného projektu arch. Stempel a Tesař z roku 2023, Domu sdíleného bydlení, umístěného vedle obnovených atelierů. Tímto dochází k úplnému naplnění funkčního poslání zahrad o nezbytnou, bezpodmínečně nutnou ekonomikou podmínkou pro celkový ekonomicky nákladný provoz.

O tomto dlouho trvajícím záměru více V KAPITOLE PROJEKTY


* Je autorem úprav Františkánské zahrady, projektu stanice metra Malostranská, rehabilitace Královské a knížecí akropole a řady dalších projektů doma i v zahraničí. Jeho autorita a nadšení, se kterým se vrhnul na řešení zahrady, strhla všechny zúčastněné k mimořádnému úsilí a respektování jeho skvělého arch. plánu.