Nájemní dům Petřínská 3, Praha

1903 – 1904

Autorem bytového domu na pražském Smíchově byl arch. Alois Zázvorka, jehož většina realizací pochází právě z této městské čtvrti. Novákovi byla svěřena dekorace fasády, kombinující secesní prvky s celkovým nebarokním vyzněním.

Přízemí domu je charakterizováno přísnou pásovou bosáží, provedenou v omítce. Portál je zdobený jen mírně pomocí dvou závitnic, odvolávajících se na barokní tvarosloví. Dvě střední z celkových čtyř svislých okenních os domu jsou mezi prvním a druhým patrem akcentovány balkonem na čtyřech konsolách. Na konsolách nalezneme čtyři typizované maskarony ve formě dětských či dívčích tváří, vzájemně odlišených jen pomocí detailů. Postranní okenní osy jsou zdobeny rostlinnými pásy, jakoby spadávajícími z třetího až do prvního patra. Jedná se o zajímavý typ rostliny, připomínající svými šišticemi chmel.

Mezi druhým a třetím patrem je v přesném středu fasády umístěn dosti drobný a proto nelehce čitelný reliéf. Při pohledu z dálky vyvolává dojem, že jde o Pannu Marii skloněnou nad děťátkem Ježíška. Při pohledu zblízka ale vyvstává skutečnost, že Panna Marie není něžně skloněna nad nemluvnětem, ale spíná ruce v plačtivé modlitbě, skláněje se nad mrtvou tváří Ježíše, zavinuté do pohřebního roucha. Jde o ikonograficky zajímavé pojetí motivu kladení do hrobu či variaci na téma Mater Dolorosa. Novák tu naprosto minimálními prostředky dosáhl maximální sdělnosti. Reliéf je rámován opět květinovým motivem s šišticemi, nad horním okrajem reliéfu jsou dokonce stvoly rostlin symbolicky opatřeny rozměrnými trny.

Nad okny třetího patra nalezneme čtyři zajímavé ornamenty utvořené z propletených stvolů rostlin. Atika nad čtvrtým patrem je nesena odstupňovanými konsolami, kolem nichž se vinou opět splývavé pásy chmelu podobných šištic v listoví. Celkově fasáda působí poměrně (nicméně příjemně) stroze, což je dáno rozmístěním dekoru a jeho úsporností. Z hlediska sochařské práce je krom půvabně stylizovaného rostlinstva působivý zejména náboženský reliéf, jehož malé rozměry zajímavě kontrastují s velikostí prázdné plochy kolem něj a s rozměrově výraznějšími typizovanými maskarony na konsolách balkonu.