Čiklova

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Jedna ze studií architekta R. Fišery z roku 2003 vychází z těchto podladů, byla však překonána v další fázi projekty  architekta V. Králíčka, později projektem a studiemi doc. Arch. J. Štempela.

Tyto projekty byly zpracovány pro změnu územního plánu ,první žádost již z roku 1993

 stavba dle projektu Atelier ATLAS s.r.o., 4 podlažní objekt,kanceláře,výstavní a klubové plochy,2 bytové jednotky . Zamítavé stanovisko   Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy z roku 1994 je zdůvodněno kolizí stavby s plánovanou dopravní trasou komunikace Smíchov-Nusle –Pankrác a připouští pouze řešení realizovat stavbu  jako  dočasnou.

Po nesouhlasném našem stanovisku a opětovné žadosti po doplněném studie s návrhem na řešení propojení ulice Křesomyslova s ulicí Čiklovou projektant ATLAS s.r.o.  a prostřednictvím Úřadu měst.části P-2 TATO SVÝM USNESENÍM Č.ř/3/d doporučuje schválit změnu ÚP ÚZEMÍ VYMEZENÉHO UL.Zábojová,Slavojova,Čiklova až k drážnímu tělesu a ul. Křesomyslové z nestabilizovaného území na území všeobecně obytné.

Tento náš  předkládaný požadavek na změnu ÚP je definitivně zamítnut Útvarem rozvoje hl.m. Prahy v roce 1996  z důvodů – koncept nového ÚP není uzavřen a tím i dopravní systém a trvá stavební uzávěra na toto území.

 Rok 1998

Vyjádření útvaru rozvoje hl.m.P PŘIPOMÍNKA K ÚP, EVIDOVÁNA POD Č.441 č.j. 2296/98 OPĚT ZAMÍTAVÉ STANOVISKO

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Prostřednictvím M.Č. P-2 podána nová žádost o změnu ÚP V ROCE 2001,SCHVÁLENA ZASTUPITELSTVEM P-2 ,dle projektu ing.arch. R.Fišery,kde na p.č. 1180 a 1181 je záměr výstavby nadzemní části  nové vily vycházející z původního návrhu sochaře K.N., umístěné na půdoryse podzemních garáží( vydáno na tutu stavbu ÚR 2001) a přestavba stávajícího atelieru. Tento záměr doplňuje a vhodně ukončuje stávající zástavbu v ulici Čiklova a přechází do obnovených objektů stupňovité zahradní architektury.

Sádrový model stavby  vily dle sochře K.N. byl v měř. 1:25 uložen až do r.1965 v atelieru,

v rámci  ničení všeho buržoazního zničen,dochovala se pouze fotodokumentace v archivu pana E.Kudrny.                                          -

Projekt pro změnu ÚP počítal s vyžitím ploch pro kavárnu,restauraci s terasou,ateliery, víceúčelový sál,55 hotel.pokojů, zázemí a 40 garážových stání.

I v tomto případě zast.hl.m. Prahy usnesením 42/15 z 2002 naši žádost zamítlo.

Další naší iniciativou bylo postoupení podnětu pořízení změny   ÚP hl.m.Prahy

Prostřednictvím měst.č. P 2 DLE PROJEKTU ING. ARCH. V.Králíčka proj.atelier SIADESING s.r.o. v roce 2005.

M.Č. P2 SOUHLASILA S PŘEDANÝM PODNĚTEM A SPOLU S USNESENÍM ZAST.MĚST.Č. P 2 PŘEDALA tento  Magistrátu HL.M. PRAHY sekci Útvaru rozvoje ve fázi návrhu změn  07 k dalšímu řízení.   

Po řadě osobních jednání a doplnění projektu na útaru rozvoje hl.m. Prahy byl i tento náš podnět na změnu ÚP POZASTAVEN  Z PROJEDNÁVANÉHO zadání změn07 ÚP , S TÍM ŽE ŽADATEL DOLOŽÍ PODROBNĚJŠÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY STUDIÍ- Usnesení  ZHMO č.13/30 z 24/1 2008

Doplňující studie  zpracována projektantem arch. J.Štempel byla předána pořizovateli změn ÚPn SÚ HMP-s požadavkem na znovuzařazení podnětu ke změně č.Z 1736/07 do procesu projednání.23/4 2008. PŘEDMĚTEM STUDIE  BYLA REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STÁV.OBJEKTU PRO HOTELOVÉ SLUŽBY A ATELIERY,OBNOVA SOCHAŘSKÉ ZAHRADY S PŘÍSTUPEM PRO VEŘEJNOST.

Doplněním  této studie z 21.1.2009  již bylo projektantem  prokázaní možnosti obousměrného dopravního napojení  Křesomyslovi ulice z ulice  Čiklovy a tím splněn požadavek URM, které po schválení 21.4. 2009 bylo zpracovatelem změn ÚP bez výhrad akceptováno

Po projednání s dotčenými orgány st.správy, s kladnými stanovisky všech a vybranýmiorgany a organizacemi opět s kladnými stanovisky .

Usnesení  ZHMP č.22/22 z 13.12.2012 komise radyhl.m. Prahy pro územní rozvoj jeho změny je změna doporučena a RHMP se tímto ztotožňuje. Požadavek vyplývající z tohoto usnesení na další podrobnější doplnění byl okamžitě splněn 7.3.2013.

 V současné době očekáváme definitivní schválení a tím umožnění realizace našeho podnikatelského záměru spočívajícího v dokončení rekonstrukcí a dostavbě areálu.

Jediným pozitivním krokem v tomto boji s orgány státní moci bylo dosažení vydání stavebního povolení na stavbu podzemních garáží,kanalizační přípojky, opravy účelové kanalizace,oplocení  a sadových úprav dle projektové dokumentace vypracované proj.kanceláří ATLAS s.r.o. v roce 2003.

Po realizaci- kolaudace-trvá dále – dokončení garáží ale nastavba PLATNÝ PD-ZMĚNA ÚP.

Číst 6293 krát Naposledy změněno pondělí, 14 duben 2014 13:55

Foto ze zahrady

Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Nika II
Nika II
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru