Čiklova

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Jedna ze studií architekta R. Fišery z roku 2003 vychází z těchto podladů, byla však překonána v další fázi projekty  architekta V. Králíčka, později projektem a studiemi doc. Arch. J. Štempela.

Tyto projekty byly zpracovány pro změnu územního plánu ,první žádost již z roku 1993

 stavba dle projektu Atelier ATLAS s.r.o., 4 podlažní objekt,kanceláře,výstavní a klubové plochy,2 bytové jednotky . Zamítavé stanovisko   Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy z roku 1994 je zdůvodněno kolizí stavby s plánovanou dopravní trasou komunikace Smíchov-Nusle –Pankrác a připouští pouze řešení realizovat stavbu  jako  dočasnou.

Po nesouhlasném našem stanovisku a opětovné žadosti po doplněném studie s návrhem na řešení propojení ulice Křesomyslova s ulicí Čiklovou projektant ATLAS s.r.o.  a prostřednictvím Úřadu měst.části P-2 TATO SVÝM USNESENÍM Č.ř/3/d doporučuje schválit změnu ÚP ÚZEMÍ VYMEZENÉHO UL.Zábojová,Slavojova,Čiklova až k drážnímu tělesu a ul. Křesomyslové z nestabilizovaného území na území všeobecně obytné.

Tento náš  předkládaný požadavek na změnu ÚP je definitivně zamítnut Útvarem rozvoje hl.m. Prahy v roce 1996  z důvodů – koncept nového ÚP není uzavřen a tím i dopravní systém a trvá stavební uzávěra na toto území.

 Rok 1998

Vyjádření útvaru rozvoje hl.m.P PŘIPOMÍNKA K ÚP, EVIDOVÁNA POD Č.441 č.j. 2296/98 OPĚT ZAMÍTAVÉ STANOVISKO

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Prostřednictvím M.Č. P-2 podána nová žádost o změnu ÚP V ROCE 2001,SCHVÁLENA ZASTUPITELSTVEM P-2 ,dle projektu ing.arch. R.Fišery,kde na p.č. 1180 a 1181 je záměr výstavby nadzemní části  nové vily vycházející z původního návrhu sochaře K.N., umístěné na půdoryse podzemních garáží( vydáno na tutu stavbu ÚR 2001) a přestavba stávajícího atelieru. Tento záměr doplňuje a vhodně ukončuje stávající zástavbu v ulici Čiklova a přechází do obnovených objektů stupňovité zahradní architektury.

Sádrový model stavby  vily dle sochře K.N. byl v měř. 1:25 uložen až do r.1965 v atelieru,

v rámci  ničení všeho buržoazního zničen,dochovala se pouze fotodokumentace v archivu pana E.Kudrny.                                          -

Projekt pro změnu ÚP počítal s vyžitím ploch pro kavárnu,restauraci s terasou,ateliery, víceúčelový sál,55 hotel.pokojů, zázemí a 40 garážových stání.

I v tomto případě zast.hl.m. Prahy usnesením 42/15 z 2002 naši žádost zamítlo.

Další naší iniciativou bylo postoupení podnětu pořízení změny   ÚP hl.m.Prahy

Prostřednictvím měst.č. P 2 DLE PROJEKTU ING. ARCH. V.Králíčka proj.atelier SIADESING s.r.o. v roce 2005.

M.Č. P2 SOUHLASILA S PŘEDANÝM PODNĚTEM A SPOLU S USNESENÍM ZAST.MĚST.Č. P 2 PŘEDALA tento  Magistrátu HL.M. PRAHY sekci Útvaru rozvoje ve fázi návrhu změn  07 k dalšímu řízení.   

Po řadě osobních jednání a doplnění projektu na útaru rozvoje hl.m. Prahy byl i tento náš podnět na změnu ÚP POZASTAVEN  Z PROJEDNÁVANÉHO zadání změn07 ÚP , S TÍM ŽE ŽADATEL DOLOŽÍ PODROBNĚJŠÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY STUDIÍ- Usnesení  ZHMO č.13/30 z 24/1 2008

Doplňující studie  zpracována projektantem arch. J.Štempel byla předána pořizovateli změn ÚPn SÚ HMP-s požadavkem na znovuzařazení podnětu ke změně č.Z 1736/07 do procesu projednání.23/4 2008. PŘEDMĚTEM STUDIE  BYLA REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STÁV.OBJEKTU PRO HOTELOVÉ SLUŽBY A ATELIERY,OBNOVA SOCHAŘSKÉ ZAHRADY S PŘÍSTUPEM PRO VEŘEJNOST.

Doplněním  této studie z 21.1.2009  již bylo projektantem  prokázaní možnosti obousměrného dopravního napojení  Křesomyslovi ulice z ulice  Čiklovy a tím splněn požadavek URM, které po schválení 21.4. 2009 bylo zpracovatelem změn ÚP bez výhrad akceptováno

Po projednání s dotčenými orgány st.správy, s kladnými stanovisky všech a vybranýmiorgany a organizacemi opět s kladnými stanovisky .

Usnesení  ZHMP č.22/22 z 13.12.2012 komise radyhl.m. Prahy pro územní rozvoj jeho změny je změna doporučena a RHMP se tímto ztotožňuje. Požadavek vyplývající z tohoto usnesení na další podrobnější doplnění byl okamžitě splněn 7.3.2013.

 V současné době očekáváme definitivní schválení a tím umožnění realizace našeho podnikatelského záměru spočívajícího v dokončení rekonstrukcí a dostavbě areálu.

Jediným pozitivním krokem v tomto boji s orgány státní moci bylo dosažení vydání stavebního povolení na stavbu podzemních garáží,kanalizační přípojky, opravy účelové kanalizace,oplocení  a sadových úprav dle projektové dokumentace vypracované proj.kanceláří ATLAS s.r.o. v roce 2003.

Po realizaci- kolaudace-trvá dále – dokončení garáží ale nastavba PLATNÝ PD-ZMĚNA ÚP.

Číst 4577 krát Naposledy změněno pondělí, 14 duben 2014 13:55

Foto ze zahrady

K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Nika II
Nika II
Obnova teras
Obnova teras
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Pod pergolou
Pod pergolou
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Vykopaná torza
Vykopaná torza